FullSizeRender

“Lake Mayer, Savannah, GA” Savannah, GA July 6th, 2023